top of page

La comunicació corporativa, l'èxit dels teus negocis


Tant com si has posat en marxa un negoci i estàs buscant la manera de treure-li la màxima rendibilitat possible, com si vols trobar la via de millorar la teva visibilitat en el mercat o superar als teus competidors, la comunicació corporativa és la pedra angular sobre la que es deu assentar qualsevol estratègia.

La clau del teu negoci no es pot basar únicament en obtenir el major volum de vendes, sinó en saber com arribar al nostre públic objectiu; és a dir, en esbrinar com comunicar. De la mateixa manera que ens comuniquem utilitzant gestos i expressions, una empresa o marca comunicarà amb la imatge en la que està transmetent.

La comunicació de l'empresa, tant externa com interna, ha de ser cuidada en detall: ajuden arribar al client, així com aconseguir que l'empleat es senti més integrat en l'empresa.

¿De quina manera influirà la comunicació corporativa en l'èxit del negoci?

La comunicació corporativa és un concepte que va íntimament lligat a cada negoci. Una definició encertada podria ser la manera en la que cada entitat és percebuda; és a dir, el vehicle o mecanisme que construïm per que la imatge de l'empresa arribi al client potencial, al públic objectiu (que és aquell que, passat un temps, podria convertir-se en el nostre públic real).

Avantatges de la comunicació corporativa

Podrem entendre molt millor la importància de la comunicació corporativa si analitzem les seves avantatges en detall:

-Afavoreix la cooperació entre diferents departaments i àrees

Encara que una empresa pugui estar dividida en diferents departaments, tots persegueixen objectius en comú. Busquen arribar al client potencial, oferir-li un bon servei/producte, i aconseguir afiliar-lo perquè confiï de cara a la següent ocasió.

Amb un bon Planning de comunicació corporativa s'aconsegueix afavorir l´intercanvi entre diferents departaments que tenen com objectiu crear aquest nexe amb el públic potencial.

També evitar la competència entre departaments.

-Millorar el sentit de la pertinència

La comunicació corporativa millora la sensació de pertinència de cada empleat, així com la motivació dels mateixos. Si realment senten que aporten alguna cosa a l´empresa, que son valuosos d´alguna manera, es sentiran més motivats a l´hora de fer la seva feina, i això es traduirà en importants beneficis.

Una empresa amb empleats contents és molt més rentable que una empresa que no els té.

-Millora de coherència

Una bona comunicació corporativa també millora la coherència a l'hora d'enviar missatges. Això, a l'hora, suposa un important estalvi( tant econòmic, com en el temps) ja que no es tindrà que estar corregint missatges incoherents o absurds.

La informació arribarà al seu destí de la forma que hauria de ser, sense que cap barrera la distorsioni.

-Redueix el desgast

A més, la comunicació corporativa minimitza el desgast de l'esforç compartit per aconseguir els objectius estipulats per la companyia.

-Altres beneficis

Un bon pla de comunicació corporativa pot ajudar-nos a:

-Marcar la diferència amb la competència, establir els punts de diferenciació amb la mateixa i destacar.

-Millorar la imatge de marca.

-Millorar el nivell de coneixement que té el públic objectiu sobre la mateixa, sobre el producte o sobre el servei en qüestió.

-Aconseguir que el client potencial associï els valors de la marca al producte/servei.

Conseqüències d'una dolenta comunicació corporativa

Aquests són alguns problemes que poden sorgir a l'empresa com a resultat d'una dolenta comunicació corporativa:

·Disminució de la moral dels empleats: s'esvaeix l'entusiasme, l'esforç i motivació i això té un efecte directe a la feina.

·Afecta a la claredat dels objectius: l'entitat ha de tenir uns objectius clars, definits a curt, mig i llarg termini. Si la comunicació és incorrecta, això podria fer que es distorsionin.

·Disminució de la productivitat: Aconseguir elevar la productivitat és un dels objectius bàsics de qualsevol empresa. Si el cap no es comunica bé amb els empleats, aquests no entendran bé els objectius i podria no fer-se la feina. També és possible que no flueixi la comunicació entre els diferents caps, i que això afecti a la comprensió dels objectius. En qualsevol cas, suposarà una disminució de la productivitat.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page